LYRIC

BHAGWAN SHIV CHALISA IN TAMIL | SHIV CHALISA TAMIL LYRICS / ஶிவ சாலீஸா

shiv chalisa

shiv chalisa

|| தோ³ஹா ||

ஜய க³ணேஶ கி³ரிஜாஸுவன மங்க³ல மூல ஸுஜான ।

கஹத அயோத்⁴யாதா³ஸ தும தே³உ அப⁴ய வரதா³ன ॥

|| CHAUPAI ||

ஜய கி³ரிஜாபதி தீ³னத³யாலா ।
ஸதா³ கரத ஸந்தன ப்ரதிபாலா ॥

பா⁴ல சந்த்³ரமா ஸோஹத நீகே ।
கானன குண்ட³ல நாக³ ப²னீ கே ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

அங்க³ கௌ³ர ஶிர க³ங்க³ ப³ஹாயே ।
முண்ட³மால தன க்ஷார லகா³யே ॥

வஸ்த்ர கா²ல பா³க⁴ம்ப³ர ஸோஹே ।
ச²வி கோ தே³கி² நாக³ மன மோஹே ॥

மைனா மாது கி ஹவே து³லாரீ ।
வாம அங்க³ ஸோஹத ச²வி ந்யாரீ ॥

 

கர த்ரிஶூல ஸோஹத ச²வி பா⁴ரீ ।
கரத ஸதா³ ஶத்ருன க்ஷயகாரீ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

நந்தீ³ க³ணேஶ ஸோஹைம் தஹம் கைஸே ।
ஸாக³ர மத்⁴ய கமல ஹைம் ஜைஸே ॥

கார்திக ஶ்யாம ஔர க³ணராஊ ।
யா ச²வி கௌ கஹி ஜாத ந காஊ ॥

தே³வன ஜப³ஹீம் ஜாய புகாரா ।
தப³ஹிம் து³க² ப்ரபு⁴ ஆப நிவாரா ॥

கியா உபத்³ரவ தாரக பா⁴ரீ ।
தே³வன ஸப³ மிலி துமஹிம் ஜுஹாரீ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

துரத ஷடா³னன ஆப படா²யௌ ।
லவ நிமேஷ மஹம் மாரி கி³ராயௌ ॥

ஆப ஜலந்த⁴ர அஸுர ஸம்ஹாரா ।
ஸுயஶ தும்ஹார விதி³த ஸம்ஸாரா ॥

த்ரிபுராஸுர ஸன யுத்³த⁴ மசாஈ ।
தப³ஹிம் க்ருʼபா கர லீன ப³சாஈ ॥

கியா தபஹிம் பா⁴கீ³ரத² பா⁴ரீ ।
புரப³ ப்ரதிஜ்ஞா தாஸு புராரீ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

தா³னின மஹம் தும ஸம கோஉ நாஹீம் ।
ஸேவக ஸ்துதி கரத ஸதா³ஹீம் ॥

வேத³ மாஹி மஹிமா தும கா³ஈ ।
அகத² அனாதி³ பே⁴த³ நஹீம் பாஈ ॥

ப்ரகடே உத³தி⁴ மந்த²ன மேம் ஜ்வாலா ।
ஜரத ஸுராஸுர ப⁴ஏ விஹாலா ॥

கீன்ஹ த³யா தஹம் கரீ ஸஹாஈ ।
நீலகண்ட² தப³ நாம கஹாஈ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

பூஜன ராமசந்த்³ர ஜப³ கீன்ஹாம் ।
ஜீத கே லங்க விபீ⁴ஷண தீ³ன்ஹா ॥

ஸஹஸ கமல மேம் ஹோ ரஹே தா⁴ரீ ।
கீன்ஹ பரீக்ஷா தப³ஹிம் த்ரிபுராரீ ॥

ஏக கமல ப்ரபு⁴ ராகே²உ ஜோஈ ।
கமல நயன பூஜன சஹம் ஸோஈ ॥

கடி²ன ப⁴க்தி தே³கீ² ப்ரபு⁴ ஶங்கர ।
ப⁴யே ப்ரஸன்ன தி³ஏ இச்சி²த வர ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ஜய ஜய ஜய அனந்த அவினாஶீ ।
கரத க்ருʼபா ஸப³கே க⁴ட வாஸீ ॥

து³ஷ்ட ஸகல நித மோஹி ஸதாவைம் ।
ப்⁴ரமத ரஹௌம் மோஹே சைன ந ஆவைம் ॥

த்ராஹி த்ராஹி மைம் நாத² புகாரோ ।
யஹ அவஸர மோஹி ஆன உபா³ரோ ॥

லே த்ரிஶூல ஶத்ருன கோ மாரோ ।
ஸங்கட ஸே மோஹிம் ஆன உபா³ரோ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

மாத பிதா ப்⁴ராதா ஸப³ கோஈ ।
ஸங்கட மேம் பூச²த நஹிம் கோஈ ॥

ஸ்வாமீ ஏக ஹை ஆஸ தும்ஹாரீ ।
ஆய ஹரஹு மம ஸங்கட பா⁴ரீ ॥

த⁴ன நிர்த⁴ன கோ தே³த ஸதா³ ஹீ ।
ஜோ கோஈ ஜாஞ்சே ஸோ ப²ல பாஹீம் ॥

அஸ்துதி கேஹி விதி⁴ கரோம் தும்ஹாரீ ।
க்ஷமஹு நாத² அப³ சூக ஹமாரீ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ஶங்கர ஹோ ஸங்கட கே நாஶன ।
மங்க³ல காரண விக்⁴ன வினாஶன ॥

யோகீ³ யதி முனி த்⁴யான லகா³வைம் ।
ஶாரத³ நாரத³ ஶீஶ நவாவைம் ॥

நமோ நமோ ஜய நம: ஶிவாய ।
ஸுர ப்³ரஹ்மாதி³க பார ந பாய ॥

ஜோ யஹ பாட² கரே மன லாஈ ।
தா பர ஹோத ஹைம் ஶம்பு⁴ ஸஹாஈ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ரனியாம் ஜோ கோஈ ஹோ அதி⁴காரீ ।
பாட² கரே ஸோ பாவன ஹாரீ ॥

புத்ர ஹோன கீ இச்சா² ஜோஈ ।
நிஶ்சய ஶிவ ப்ரஸாத³ தேஹி ஹோஈ ॥

பண்டி³த த்ரயோத³ஶீ கோ லாவே ।
த்⁴யான பூர்வக ஹோம கராவே ॥

த்ரயோத³ஶீ வ்ரத கரை ஹமேஶா ।
தன நஹிம் தாகே ரஹை கலேஶா ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

தூ⁴ப தீ³ப நைவேத்³ய சட⁴़ாவே ।
ஶங்கர ஸம்முக² பாட² ஸுனாவே ॥

ஜன்ம ஜன்ம கே பாப நஸாவே ।
அந்த தா⁴ம ஶிவபுர மேம் பாவே ॥

கஹைம் அயோத்⁴யாதா³ஸ ஆஸ தும்ஹாரீ ।
ஜானி ஸகல து³க² ஹரஹு ஹமாரீ ॥

|| தோ³ஹா ||

நித நேம உடி² ப்ராத:ஹீ பாட² கரோ சாலீஸ ।

தும மேரீ மனகாமனா பூர்ண கரோ ஜக³தீ³ஶ ॥


Added by

Anju Thakur

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

VIDEO