LYRIC

BHAGWAN SHIV CHALISA IN PUNJABI | SHIV CHALISA PUNJABI LYRICS / ਸ਼ਿਵ ਚਾਲੀਸਾ

shiv chalisa

shiv chalisa

|| ਦੋਹਾ ||

ਜਯ ਗਣੇਸ਼ ਗਿਰਿਜਾਸੁਵਨ ਮਂਗਲ ਮੂਲ ਸੁਜਾਨ ।

ਕਹਤ ਅਯੋਧ੍ਯਾਦਾਸ ਤੁਮ ਦੇਉ ਅਭਯ ਵਰਦਾਨ ॥

|| chaupai ||

ਜਯ ਗਿਰਿਜਾਪਤਿ ਦੀਨਦਯਾਲਾ ।
ਸਦਾ ਕਰਤ ਸਨ੍ਤਨ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ॥

ਭਾਲ ਚਨ੍ਦ੍ਰਮਾ ਸੋਹਤ ਨੀਕੇ ।
ਕਾਨਨ ਕੁਣ੍ਡਲ ਨਾਗ ਫਨੀ ਕੇ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ਅਂਗ ਗੌਰ ਸ਼ਿਰ ਗਂਗ ਬਹਾਯੇ ।
ਮੁਣ੍ਡਮਾਲ ਤਨ ਕ੍ਸ਼ਾਰ ਲਗਾਯੇ ॥

ਵਸ੍ਤ੍ਰ ਖਾਲ ਬਾਘਮ੍ਬਰ ਸੋਹੇ ।
ਛਵਿ ਕੋ ਦੇਖਿ ਨਾਗ ਮਨ ਮੋਹੇ ॥

ਮੈਨਾ ਮਾਤੁ ਕਿ ਹਵੇ ਦੁਲਾਰੀ ।
ਵਾਮ ਅਂਗ ਸੋਹਤ ਛਵਿ ਨ੍ਯਾਰੀ ॥

ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਸੋਹਤ ਛਵਿ ਭਾਰੀ ।
ਕਰਤ ਸਦਾ ਸ਼ਤ੍ਰੁਨ ਕ੍ਸ਼ਯਕਾਰੀ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ਨਂਦੀ ਗਣੇਸ਼ ਸੋਹੈਂ ਤਹਂ ਕੈਸੇ ।
ਸਾਗਰ ਮਧ੍ਯ ਕਮਲ ਹੈਂ ਜੈਸੇ ॥

ਕਾਰ੍ਤਿਕ ਸ਼੍ਯਾਮ ਔਰ ਗਣਰਾਊ ।
ਯਾ ਛਵਿ ਕੌ ਕਹਿ ਜਾਤ ਨ ਕਾਊ ॥

ਦੇਵਨ ਜਬਹੀਂ ਜਾਯ ਪੁਕਾਰਾ ।
ਤਬਹਿਂ ਦੁਖ ਪ੍ਰਭੁ ਆਪ ਨਿਵਾਰਾ ॥

ਕਿਯਾ ਉਪਦ੍ਰਵ ਤਾਰਕ ਭਾਰੀ ।
ਦੇਵਨ ਸਬ ਮਿਲਿ ਤੁਮਹਿਂ ਜੁਹਾਰੀ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ਤੁਰਤ ਸ਼ਡਾਨਨ ਆਪ ਪਠਾਯੌ ।
ਲਵ ਨਿਮੇਸ਼ ਮਹਂ ਮਾਰਿ ਗਿਰਾਯੌ ॥

ਆਪ ਜਲਂਧਰ ਅਸੁਰ ਸਂਹਾਰਾ ।
ਸੁਯਸ਼ ਤੁਮ੍ਹਾਰ ਵਿਦਿਤ ਸਂਸਾਰਾ ॥

ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਸੁਰ ਸਨ ਯੁਦ੍ਧ ਮਚਾਈ ।
ਤਬਹਿਂ ਕਪਾ ਕਰ ਲੀਨ ਬਚਾਈ ॥

ਕਿਯਾ ਤਪਹਿਂ ਭਾਗੀਰਥ ਭਾਰੀ ।
ਪੁਰਬ ਪ੍ਰਤਿਜ੍ਞਾ ਤਾਸੁ ਪੁਰਾਰੀ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ਦਾਨਿਨ ਮਹਂ ਤੁਮ ਸਮ ਕੋਉ ਨਾਹੀਂ ।
ਸੇਵਕ ਸ੍ਤੁਤਿ ਕਰਤ ਸਦਾਹੀਂ ॥

ਵੇਦ ਮਾਹਿ ਮਹਿਮਾ ਤੁਮ ਗਾਈ ।
ਅਕਥ ਅਨਾਦਿ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ॥

ਪ੍ਰਕਟੇ ਉਦਧਿ ਮਂਥਨ ਮੇਂ ਜ੍ਵਾਲਾ ।
ਜਰਤ ਸੁਰਾਸੁਰ ਭਏ ਵਿਹਾਲਾ ॥

ਕੀਨ੍ਹ ਦਯਾ ਤਹਂ ਕਰੀ ਸਹਾਈ ।
ਨੀਲਕਂਠ ਤਬ ਨਾਮ ਕਹਾਈ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ਪੂਜਨ ਰਾਮਚਂਦ੍ਰ ਜਬ ਕੀਨ੍ਹਾਂ ।
ਜੀਤ ਕੇ ਲਂਕ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਦੀਨ੍ਹਾ ॥

ਸਹਸ ਕਮਲ ਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਧਾਰੀ ।
ਕੀਨ੍ਹ ਪਰੀਕ੍ਸ਼ਾ ਤਬਹਿਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਰੀ ॥

ਏਕ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭੁ ਰਾਖੇਉ ਜੋਈ ।
ਕਮਲ ਨਯਨ ਪੂਜਨ ਚਹਂ ਸੋਈ ॥

ਕਠਿਨ ਭਕ੍ਤਿ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰਭੁ ਸ਼ਂਕਰ ।
ਭਯੇ ਪ੍ਰਸਨ੍ਨ ਦਿਏ ਇਚ੍ਛਿਤ ਵਰ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ਜਯ ਜਯ ਜਯ ਅਨਂਤ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ।
ਕਰਤ ਕਪਾ ਸਬਕੇ ਘਟ ਵਾਸੀ ॥

ਦੁਸ਼੍ਟ ਸਕਲ ਨਿਤ ਮੋਹਿ ਸਤਾਵੈਂ ।
ਭ੍ਰਮਤ ਰਹੌਂ ਮੋਹੇ ਚੈਨ ਨ ਆਵੈਂ ॥

ਤ੍ਰਾਹਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਮੈਂ ਨਾਥ ਪੁਕਾਰੋ ।
ਯਹ ਅਵਸਰ ਮੋਹਿ ਆਨ ਉਬਾਰੋ ॥

ਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਸ਼ਤ੍ਰੁਨ ਕੋ ਮਾਰੋ ।
ਸਂਕਟ ਸੇ ਮੋਹਿਂ ਆਨ ਉਬਾਰੋ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਭ੍ਰਾਤਾ ਸਬ ਕੋਈ ।
ਸਂਕਟ ਮੇਂ ਪੂਛਤ ਨਹਿਂ ਕੋਈ ॥

ਸ੍ਵਾਮੀ ਏਕ ਹੈ ਆਸ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ।
ਆਯ ਹਰਹੁ ਮਮ ਸਂਕਟ ਭਾਰੀ ॥

ਧਨ ਨਿਰ੍ਧਨ ਕੋ ਦੇਤ ਸਦਾ ਹੀ ।
ਜੋ ਕੋਈ ਜਾਂਚੇ ਸੋ ਫਲ ਪਾਹੀਂ ॥

ਅਸ੍ਤੁਤਿ ਕੇਹਿ ਵਿਧਿ ਕਰੋਂ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ।
ਕ੍ਸ਼ਮਹੁ ਨਾਥ ਅਬ ਚੂਕ ਹਮਾਰੀ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ਸ਼ਂਕਰ ਹੋ ਸਂਕਟ ਕੇ ਨਾਸ਼ਨ ।
ਮਂਗਲ ਕਾਰਣ ਵਿਘ੍ਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ॥

ਯੋਗੀ ਯਤਿ ਮੁਨਿ ਧ੍ਯਾਨ ਲਗਾਵੈਂ ।
ਸ਼ਾਰਦ ਨਾਰਦ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਵਾਵੈਂ ॥

ਨਮੋ ਨਮੋ ਜਯ ਨਮਃ ਸ਼ਿਵਾਯ ।
ਸੁਰ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦਿਕ ਪਾਰ ਨ ਪਾਯ ॥

ਜੋ ਯਹ ਪਾਠ ਕਰੇ ਮਨ ਲਾਈ ।
ਤਾ ਪਰ ਹੋਤ ਹੈਂ ਸ਼ਮ੍ਭੁ ਸਹਾਈ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ਰਨਿਯਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ।
ਪਾਠ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਵਨ ਹਾਰੀ ॥

ਪੁਤ੍ਰ ਹੋਨ ਕੀ ਇਚ੍ਛਾ ਜੋਈ ।
ਨਿਸ਼੍ਚਯ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਹਿ ਹੋਈ ॥

ਪਣ੍ਡਿਤ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਕੋ ਲਾਵੇ ।
ਧ੍ਯਾਨ ਪੂਰ੍ਵਕ ਹੋਮ ਕਰਾਵੇ ॥

ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ ਵ੍ਰਤ ਕਰੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ।
ਤਨ ਨਹਿਂ ਤਾਕੇ ਰਹੈ ਕਲੇਸ਼ਾ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ਧੂਪ ਦੀਪ ਨੈਵੇਦ੍ਯ ਚਢ़ਾਵੇ ।
ਸ਼ਂਕਰ ਸਮ੍ਮੁਖ ਪਾਠ ਸੁਨਾਵੇ ॥

ਜਨ੍ਮ ਜਨ੍ਮ ਕੇ ਪਾਪ ਨਸਾਵੇ ।
ਅਨ੍ਤ ਧਾਮ ਸ਼ਿਵਪੁਰ ਮੇਂ ਪਾਵੇ ॥

ਕਹੈਂ ਅਯੋਧ੍ਯਾਦਾਸ ਆਸ ਤੁਮ੍ਹਾਰੀ ।
ਜਾਨਿ ਸਕਲ ਦੁਖ ਹਰਹੁ ਹਮਾਰੀ ॥

|| ਦੋਹਾ ||

ਨਿਤ ਨੇਮ ਉਠਿ ਪ੍ਰਾਤਃਹੀ ਪਾਠ ਕਰੋ ਚਾਲੀਸ ।

ਤੁਮ ਮੇਰੀ ਮਨਕਾਮਨਾ ਪੂਰ੍ਣ ਕਰੋ ਜਗਦੀਸ਼ ॥


Added by

Anju Thakur

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

VIDEO