LYRIC

BHAGWAN SHIV CHALISA IN MALAYALAM | SHIV CHALISA MALAYALAM LYRICS / ശിവ ചാലീസാ

shiv chalisa

shiv chalisa

|| ദോഹാ ||

ജയ ഗണേശ ഗിരിജാസുവന മംഗല മൂല സുജാന ।

കഹത അയോധ്യാദാസ തുമ ദേഉ അഭയ വരദാന ॥

|| Chaupai ||

ജയ ഗിരിജാപതി ദീനദയാലാ ।
സദാ കരത സന്തന പ്രതിപാലാ ॥

ഭാല ചന്ദ്രമാ സോഹത നീകേ ।
കാനന കുണ്ഡല നാഗ ഫനീ കേ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

അംഗ ഗൌര ശിര ഗംഗ ബഹായേ ।
മുണ്ഡമാല തന ക്ഷാര ലഗായേ ॥

വസ്ത്ര ഖാല ബാഘംബര സോഹേ ।
ഛവി കോ ദേഖി നാഗ മന മോഹേ ॥

മൈനാ മാതു കി ഹവേ ദുലാരീ ।
വാമ അംഗ സോഹത ഛവി ന്യാരീ ॥

കര ത്രിശൂല സോഹത ഛവി ഭാരീ ।
കരത സദാ ശത്രുന ക്ഷയകാരീ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

നംദീ ഗണേശ സോഹൈം തഹം കൈസേ ।
സാഗര മധ്യ കമല ഹൈം ജൈസേ ॥

കാര്‍തിക ശ്യാമ ഔര ഗണരാഊ ।
യാ ഛവി കൌ കഹി ജാത ന കാഊ ॥

ദേവന ജബഹീം ജായ പുകാരാ ।
തബഹിം ദുഖ പ്രഭു ആപ നിവാരാ ॥

കിയാ ഉപദ്രവ താരക ഭാരീ ।
ദേവന സബ മിലി തുമഹിം ജുഹാരീ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

തുരത ഷഡാനന ആപ പഠായൌ ।
ലവ നിമേഷ മഹം മാരി ഗിരായൌ ॥

ആപ ജലംധര അസുര സംഹാരാ ।
സുയശ തുംഹാര വിദിത സംസാരാ ॥

ത്രിപുരാസുര സന യുദ്ധ മചാഈ ।
തബഹിം കൃപാ കര ലീന ബചാഈ ॥

കിയാ തപഹിം ഭാഗീരഥ ഭാരീ ।
പുരബ പ്രതിജ്ഞാ താസു പുരാരീ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ദാനിന മഹം തുമ സമ കോഉ നാഹീം ।
സേവക സ്തുതി കരത സദാഹീം ॥

വേദ മാഹി മഹിമാ തുമ ഗാഈ ।
അകഥ അനാദി ഭേദ നഹീം പാഈ ॥

പ്രകടേ ഉദധി മംഥന മേം ജ്വാലാ ।
ജരത സുരാസുര ഭഏ വിഹാലാ ॥

കീന്‍ഹ ദയാ തഹം കരീ സഹാഈ ।
നീലകംഠ തബ നാമ കഹാഈ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

പൂജന രാമചംദ്ര ജബ കീന്‍ഹാം ।
ജീത കേ ലംക വിഭീഷണ ദീന്‍ഹാ ॥

സഹസ കമല മേം ഹോ രഹേ ധാരീ ।
കീന്‍ഹ പരീക്ഷാ തബഹിം ത്രിപുരാരീ ॥

ഏക കമല പ്രഭു രാഖേഉ ജോഈ ।
കമല നയന പൂജന ചഹം സോഈ ॥

കഠിന ഭക്തി ദേഖീ പ്രഭു ശംകര ।
ഭയേ പ്രസന്ന ദിഏ ഇച്ഛിത വര ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ജയ ജയ ജയ അനംത അവിനാശീ ।
കരത കൃപാ സബകേ ഘട വാസീ ॥

ദുഷ്ട സകല നിത മോഹി സതാവൈം ।
ഭ്രമത രഹൌം മോഹേ ചൈന ന ആവൈം ॥

ത്രാഹി ത്രാഹി മൈം നാഥ പുകാരോ ।
യഹ അവസര മോഹി ആന ഉബാരോ ॥

ലേ ത്രിശൂല ശത്രുന കോ മാരോ ।
സംകട സേ മോഹിം ആന ഉബാരോ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

മാത പിതാ ഭ്രാതാ സബ കോഈ ।
സംകട മേം പൂഛത നഹിം കോഈ ॥

സ്വാമീ ഏക ഹൈ ആസ തുംഹാരീ ।
ആയ ഹരഹു മമ സംകട ഭാരീ ॥

ധന നിര്‍ധന കോ ദേത സദാ ഹീ ।
ജോ കോഈ ജാംചേ സോ ഫല പാഹീം ॥

അസ്തുതി കേഹി വിധി കരോം തുംഹാരീ ।
ക്ഷമഹു നാഥ അബ ചൂക ഹമാരീ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ശംകര ഹോ സംകട കേ നാശന ।
മംഗല കാരണ വിഘ്ന വിനാശന ॥

യോഗീ യതി മുനി ധ്യാന ലഗാവൈം ।
ശാരദ നാരദ ശീശ നവാവൈം ॥

നമോ നമോ ജയ നമഃ ശിവായ ।
സുര ബ്രഹ്മാദിക പാര ന പായ ॥

ജോ യഹ പാഠ കരേ മന ലാഈ ।
താ പര ഹോത ഹൈം ശംഭു സഹാഈ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

രനിയാം ജോ കോഈ ഹോ അധികാരീ ।
പാഠ കരേ സോ പാവന ഹാരീ ॥

പുത്ര ഹോന കീ ഇച്ഛാ ജോഈ ।
നിശ്ചയ ശിവ പ്രസാദ തേഹി ഹോഈ ॥

പണ്ഡിത ത്രയോദശീ കോ ലാവേ ।
ധ്യാന പൂര്‍വക ഹോമ കരാവേ ॥

ത്രയോദശീ വ്രത കരൈ ഹമേശാ ।
തന നഹിം താകേ രഹൈ കലേശാ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ധൂപ ദീപ നൈവേദ്യ ചഢ़ാവേ ।
ശംകര സമ്മുഖ പാഠ സുനാവേ ॥

ജന്‍മ ജന്‍മ കേ പാപ നസാവേ ।
അന്ത ധാമ ശിവപുര മേം പാവേ ॥

കഹൈം അയോധ്യാദാസ ആസ തുംഹാരീ ।
ജാനി സകല ദുഖ ഹരഹു ഹമാരീ ॥

|| ദോഹാ ||

നിത നേമ ഉഠി പ്രാതഃഹീ പാഠ കരോ ചാലീസ ।

തുമ മേരീ മനകാമനാ പൂര്‍ണ കരോ ജഗദീശ ॥


Added by

Anju Thakur

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

VIDEO