LYRIC

BHAGWAN SHIV CHALISA IN KANNADA | SHIV CHALISA KANNADA LYRICS / శివ చాలీసా

shiv chalisa

shiv chalisa

|| ದೋಹಾ ||

ಜಯ ಗಣೇಶ ಗಿರಿಜಾಸುವನ ಮಂಗಲ ಮೂಲ ಸುಜಾನ ।

ಕಹತ ಅಯೋಧ್ಯಾದಾಸ ತುಮ ದೇಉ ಅಭಯ ವರದಾನ ॥

|| chaupai ||

ಜಯ ಗಿರಿಜಾಪತಿ ದೀನದಯಾಲಾ ।
ಸದಾ ಕರತ ಸಂತನ ಪ್ರತಿಪಾಲಾ ॥

ಭಾಲ ಚಂದ್ರಮಾ ಸೋಹತ ನೀಕೇ ।
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ನಾಗ ಫನೀ ಕೇ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಅಂಗ ಗೌರ ಶಿರ ಗಂಗ ಬಹಾಯೇ ।
ಮುಂಡಮಾಲ ತನ ಕ್ಷಾರ ಲಗಾಯೇ ॥

ವಸ್ತ್ರ ಖಾಲ ಬಾಘಂಬರ ಸೋಹೇ ।
ಛವಿ ಕೋ ದೇಖಿ ನಾಗ ಮನ ಮೋಹೇ ॥

ಮೈನಾ ಮಾತು ಕಿ ಹವೇ ದುಲಾರೀ ।
ವಾಮ ಅಂಗ ಸೋಹತ ಛವಿ ನ್ಯಾರೀ ॥

ಕರ ತ್ರಿಶೂಲ ಸೋಹತ ಛವಿ ಭಾರೀ ।
ಕರತ ಸದಾ ಶತ್ರುನ ಕ್ಷಯಕಾರೀ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ನಂದೀ ಗಣೇಶ ಸೋಹೈಂ ತಹಂ ಕೈಸೇ ।
ಸಾಗರ ಮಧ್ಯ ಕಮಲ ಹೈಂ ಜೈಸೇ ॥

ಕಾರ್ತಿಕ ಶ್ಯಾಮ ಔರ ಗಣರಾಊ ।
ಯಾ ಛವಿ ಕೌ ಕಹಿ ಜಾತ ನ ಕಾಊ ॥

ದೇವನ ಜಬಹೀಂ ಜಾಯ ಪುಕಾರಾ ।
ತಬಹಿಂ ದುಖ ಪ್ರಭು ಆಪ ನಿವಾರಾ ॥

ಕಿಯಾ ಉಪದ್ರವ ತಾರಕ ಭಾರೀ ।
ದೇವನ ಸಬ ಮಿಲಿ ತುಮಹಿಂ ಜುಹಾರೀ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ತುರತ ಷಡಾನನ ಆಪ ಪಠಾಯೌ ।
ಲವ ನಿಮೇಷ ಮಹಂ ಮಾರಿ ಗಿರಾಯೌ ॥

ಆಪ ಜಲಂಧರ ಅಸುರ ಸಂಹಾರಾ ।
ಸುಯಶ ತುಮ್ಹಾರ ವಿದಿತ ಸಂಸಾರಾ ॥

ತ್ರಿಪುರಾಸುರ ಸನ ಯುದ್ಧ ಮಚಾಈ ।
ತಬಹಿಂ ಕೃಪಾ ಕರ ಲೀನ ಬಚಾಈ ॥

ಕಿಯಾ ತಪಹಿಂ ಭಾಗೀರಥ ಭಾರೀ ।
ಪುರಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ತಾಸು ಪುರಾರೀ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ದಾನಿನ ಮಹಂ ತುಮ ಸಮ ಕೋಉ ನಾಹೀಂ ।
ಸೇವಕ ಸ್ತುತಿ ಕರತ ಸದಾಹೀಂ ॥

ವೇದ ಮಾಹಿ ಮಹಿಮಾ ತುಮ ಗಾಈ ।
ಅಕಥ ಅನಾದಿ ಭೇದ ನಹೀಂ ಪಾಈ ॥

ಪ್ರಕಟೇ ಉದಧಿ ಮಂಥನ ಮೇಂ ಜ್ವಾಲಾ ।
ಜರತ ಸುರಾಸುರ ಭಏ ವಿಹಾಲಾ ॥

ಕೀನ್ಹ ದಯಾ ತಹಂ ಕರೀ ಸಹಾಈ ।
ನೀಲಕಂಠ ತಬ ನಾಮ ಕಹಾಈ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಪೂಜನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಬ ಕೀನ್ಹಾಂ ।
ಜೀತ ಕೇ ಲಂಕ ವಿಭೀಷಣ ದೀನ್ಹಾ ॥

ಸಹಸ ಕಮಲ ಮೇಂ ಹೋ ರಹೇ ಧಾರೀ ।
ಕೀನ್ಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಬಹಿಂ ತ್ರಿಪುರಾರೀ ॥

ಏಕ ಕಮಲ ಪ್ರಭು ರಾಖೇಉ ಜೋಈ ।
ಕಮಲ ನಯನ ಪೂಜನ ಚಹಂ ಸೋಈ ॥

ಕಠಿನ ಭಕ್ತಿ ದೇಖೀ ಪ್ರಭು ಶಂಕರ ।
ಭಯೇ ಪ್ರಸನ್ನ ದಿಏ ಇಚ್ಛಿತ ವರ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಅನಂತ ಅವಿನಾಶೀ ।
ಕರತ ಕೃಪಾ ಸಬಕೇ ಘಟ ವಾಸೀ ॥

ದುಷ್ಟ ಸಕಲ ನಿತ ಮೋಹಿ ಸತಾವೈಂ ।
ಭ್ರಮತ ರಹೌಂ ಮೋಹೇ ಚೈನ ನ ಆವೈಂ ॥

ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಮೈಂ ನಾಥ ಪುಕಾರೋ ।
ಯಹ ಅವಸರ ಮೋಹಿ ಆನ ಉಬಾರೋ ॥

ಲೇ ತ್ರಿಶೂಲ ಶತ್ರುನ ಕೋ ಮಾರೋ ।
ಸಂಕಟ ಸೇ ಮೋಹಿಂ ಆನ ಉಬಾರೋ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಮಾತ ಪಿತಾ ಭ್ರಾತಾ ಸಬ ಕೋಈ ।
ಸಂಕಟ ಮೇಂ ಪೂಛತ ನಹಿಂ ಕೋಈ ॥

ಸ್ವಾಮೀ ಏಕ ಹೈ ಆಸ ತುಮ್ಹಾರೀ ।
ಆಯ ಹರಹು ಮಮ ಸಂಕಟ ಭಾರೀ ॥

ಧನ ನಿರ್ಧನ ಕೋ ದೇತ ಸದಾ ಹೀ ।
ಜೋ ಕೋಈ ಜಾಂಚೇ ಸೋ ಫಲ ಪಾಹೀಂ ॥

ಅಸ್ತುತಿ ಕೇಹಿ ವಿಧಿ ಕರೋಂ ತುಮ್ಹಾರೀ ।
ಕ್ಷಮಹು ನಾಥ ಅಬ ಚೂಕ ಹಮಾರೀ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಶಂಕರ ಹೋ ಸಂಕಟ ಕೇ ನಾಶನ ।
ಮಂಗಲ ಕಾರಣ ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶನ ॥

ಯೋಗೀ ಯತಿ ಮುನಿ ಧ್ಯಾನ ಲಗಾವೈಂ ।
ಶಾರದ ನಾರದ ಶೀಶ ನವಾವೈಂ ॥

ನಮೋ ನಮೋ ಜಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ।
ಸುರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಕ ಪಾರ ನ ಪಾಯ ॥

ಜೋ ಯಹ ಪಾಠ ಕರೇ ಮನ ಲಾಈ ।
ತಾ ಪರ ಹೋತ ಹೈಂ ಶಂಭು ಸಹಾಈ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ರನಿಯಾಂ ಜೋ ಕೋಈ ಹೋ ಅಧಿಕಾರೀ ।
ಪಾಠ ಕರೇ ಸೋ ಪಾವನ ಹಾರೀ ॥

ಪುತ್ರ ಹೋನ ಕೀ ಇಚ್ಛಾ ಜೋಈ ।
ನಿಶ್ಚಯ ಶಿವ ಪ್ರಸಾದ ತೇಹಿ ಹೋಈ ॥

ಪಂಡಿತ ತ್ರಯೋದಶೀ ಕೋ ಲಾವೇ ।
ಧ್ಯಾನ ಪೂರ್ವಕ ಹೋಮ ಕರಾವೇ ॥

ತ್ರಯೋದಶೀ ವ್ರತ ಕರೈ ಹಮೇಶಾ ।
ತನ ನಹಿಂ ತಾಕೇ ರಹೈ ಕಲೇಶಾ ॥

🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵

ಧೂಪ ದೀಪ ನೈವೇದ್ಯ ಚಢ़ಾವೇ ।
ಶಂಕರ ಸಮ್ಮುಖ ಪಾಠ ಸುನಾವೇ ॥

ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ಪಾಪ ನಸಾವೇ ।
ಅಂತ ಧಾಮ ಶಿವಪುರ ಮೇಂ ಪಾವೇ ॥

ಕಹೈಂ ಅಯೋಧ್ಯಾದಾಸ ಆಸ ತುಮ್ಹಾರೀ ।
ಜಾನಿ ಸಕಲ ದುಖ ಹರಹು ಹಮಾರೀ ॥

|| ದೋಹಾ ||

ನಿತ ನೇಮ ಉಠಿ ಪ್ರಾತಃಹೀ ಪಾಠ ಕರೋ ಚಾಲೀಸ ।

ತುಮ ಮೇರೀ ಮನಕಾಮನಾ ಪೂರ್ಣ ಕರೋ ಜಗದೀಶ ॥


Added by

Anju Thakur

SHARE

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADVERTISEMENT

VIDEO